Auditoria


El model Polígon Empresarial de Qualitat exigia comptar amb entitats líders que aconseguissin aportar els factors essencials de valor i prestigi a les àrees empresarials


Rigor i fiabilitat

Per aconseguir que la marca Polígon Empresarial de Qualitat es consolidi com un model amb la màxima fiabilitat i rigor, CEPE va decidir aliar-se amb AENOR com a entitat capdavantera i de referència tant a nivell nacional com internacional en l'àmbit de la certificació de sistemes.

S'assegura així, al mateix temps, que AENOR aporti la independència i l'objectivitat en l'avaluació del compliment dels requisits definits, mentre que CEPE aporta el rigor i el valor reconegut addicional a la marca i als polígons que la posseeixen.

Cooperació i sinergies per al model

A més, aquesta aliança permet a cadascuna de les dues entitats aportar la màxima cooperació i sinergies al model, centrant-se en la seva expertise i especial valor.

D'una banda, CEPE se centra en la seva àrea d'experiència, promovent la cerca de l'excel·lència en la gestió d'àrees empresarials, buscant i fomentant noves fórmules i continguts que facin d'aquests espais els principals factors econòmics del territori, alhora que segueix explorant nous serveis i nous continguts per fer-los més competitius.

I, de l’altra, AENOR se centra a aportar la seva especialització i els seus professionals altament qualificats en l'àmbit de l'auditoria i certificació per garantir una aplicació i valoració homogènia del compliment dels requisits establerts en l'especificació.

D'aquesta manera, al mateix temps que treballen junts, cadascun des de la seva perspectiva, l'objectiu de millorar l'enfocament de creació de valor de la marca per a aquests espais empresarials i les empreses que s'hi estableixen serà cada vegada més evident i fort.


Gràcies a aquesta cooperació estratègica s'ha definit un sistema que se centra en els cinc nivells de requisits que la Marca considera essencials per reconèixer i evidenciar la qualitat d'un polígon empresarial.

Aquests factors assumeixen un esquema piramidal, partint dels aspectes urbanístics i legals i de la implicació amb la societat i el territori on el polígon està instal·lat.

D'aquesta manera, la marca Polígon Empresarial de Qualitat se centra a validar els continguts i a analitzar l'aportació de valor de cada polígon, atenent a una millora contínua i a un model d'utilitat i servei empresarial i públic.

Un cop finalitzat el procés d’auditoria, AENOR emetrà el seu informe que traslladarà al Comitè de Certificació, òrgan col·legiat encarregat de decidir, aprovar o denegar la concessió de la marca