Certificació homogeni

Amb un procés de certificació homogeni i dinàmic

 


Com es pot comprovar, el procés de certificació de la marca Polígon Empresarial de Qualitat no posa atenció en un mètode estricte i tancat.

De fet, la seva filosofia essencial és que sigui un model dinàmic que s'adapti, segons les pròpies característiques del polígon, a auditar, recollint les evidències de conformitat amb els apartats que reflecteix la Marca i segons el pla d'acció i millora assumit per l'entitat de gestió.

D'aquesta manera s'aconsegueix que, en tot moment, s'ajusti a les característiques específiques de l'àrea a certificar, i és l'equip expert auditor d’AENOR qui recollirà i valorarà totes les evidències de la conformitat amb els apartats que la Marca recull, així com el pla d'acció assumit per a la millora contínua que, en funció de les seves capacitats, ha d'interioritzar l'entitat de gestió del polígon.

Això implica fer totes aquelles comprovacions, visites de camp, reunions amb parts interessades i anàlisis d'altres factors que evidenciïn que es compleixen tots els requisits definits a la Marca. L'equip auditor assumirà la responsabilitat d'aconseguir valorar de forma objectiva tots i cadascun d'aquests requisits, aplicant les metodologies i tècniques d'auditoria consolidades a AENOR.

Justament, per l'experiència i saber fer de gairebé 20 anys, CEPE ha definit i buscat un procés de certificació àgil, dinàmic i obert, però alhora molt homogeni i coherent donant-li tot el valor que aporta, i que ha estat validat i contrastat per part d’AENOR com a referència en aquest àmbit.

El procés s’inicia amb la sol·licitud de la certificació per part de l'entitat o conjunt d'entitats directament implicades en la gestió i dinamització del polígon corresponent.

Tal com es pot comprovar, el model busca també la màxima col·laboració i cooperació entre els agents que interactuen en el dia a dia dins del polígon. Per això, partint de la base que és el polígon el que se certifica, el procés només es pot abordar una vegada, per la qual cosa es prendrà en consideració la primera sol·licitud rebuda, i no s’admetran posteriors peticions d'altres entitats que es puguin veure implicades en el polígon en qüestió.

Després del registre i acceptació de la sol·licitud per part de CEPE, el model continua amb la interacció entre l'entitat sol·licitant i AENOR, entitat certificadora de màxim nivell i referència a Espanya per garantir el procés.

En aquesta primera fase és recomanable realitzar un primer treball intern d'anàlisi i comprovació que es compleixen els prerequisits inclosos en un "check-list" definit entre CEPE i AENOR per tal de fer més suportable el procés d'auditoria posterior.

Aquest "check-list" facilitarà posteriorment el treball conjunt amb el personal auditor d’AENOR, que ja es podrà centrar més específicament en el procés d'obtenció de les corresponents evidències i de comprovació que es compleixen els requisits establerts, tant a través de peticions específiques de documents i registres, com de visites o reunions amb els agents implicats.

Un cop finalitzada la tasca d'auditoria i emès l'informe favorable del personal d’AENOR, es traslladarà l’informe al Comitè de Certificació, òrgan entre les competències del qual hi ha la concessió, suspensió, renovació o revocació de la concessió de la certificació a tots i cadascun dels polígons, i que dirimirà tots els aspectes observats en cada cas particular a partir de l’esmentat informe.


En el cas que s’aprovi la concessió de la certificació, convé recalcar que aquesta té una vigència de 3 anys. Es podrà donar el cas que durant aquest període s'hagin de realitzar auditories intermèdies, ja sigui perquè així es determina dins d'una selecció aleatòria o bé perquè es produeixen evidències o circumstàncies que fan que així ho estimi l'equip auditor d’AENOR