Documentació

Documentació de referència

Per difondre i facilitar l’accés a la Marca Polígon Empresarial de Qualitat, a continuació es presenten els següents documents

Formulari de sol-licitud de certificació

Sol·licitud per tramitar la certificació davant CEPE de la marca Polígon Empresarial de Qualitat

Nota: Per demanar la certificació caldrà emplenar aquesta sol·licitud (una per polígon) i enviar-la per correu electrònic a l’adreça calidad@poligonoscepe.org


Reglament General de Certificació

Aquest document, d’acceptació obligatòria per part de les entitats sol·licitants, estableix les regles aplicades per CEPE per a la concessió, manteniment i extinció de la llicència d’ús de la marca de qualitat “Polígon Empresarial de Qualitat" (Ver.1)


Requisits per l'obtenció de la marca de qualidat

En aquest document es recull el conjunt de requisits que un polígon empresarial ha de complir i evidenciar a través d’un procés d’auditoria per obtenir la marca Polígon Empresarial de Qualitat (Ver. 04)


Fitxer check-list fase prèvia a l'auditoria in-situ

Fitxer check-list de suport amb els principals aspectes a verificar per l'entitat sol•licitant en relació als requisits per a l'obtenció de la marca de qualitat, amb l'objectiu que li serveixi com a referència i preparació prèvia per afrontar la visita d'auditoria i facilitar-ne el desenvolupament


Fullet de presentació de la marca de qualitat

CEPE ha fet aquesta publicació com a breu presentació introductòria de la Marca Polígon Empresarial de Qualitat