Factors clau

Certifica els factors clau de qualitat

 


La certificació se centra, doncs, a evidenciar objectivament el compliment del conjunt de factors que, des de l'experiència, s'entenen com a essencials per considerar el polígon de qualitat, des dels aspectes urbanístics indispensables fins a la prestació de serveis de valor i influència social al territori.

S'aconsegueix així que la marca Polígon Empresarial de Qualitat assumeixi i interioritzi un procés de baix a dalt en els principals factors que s'identifiquen en el model com a essencials perquè qualsevol polígon es reconegui com de qualitat.

Requisits de regulació urbanística

En primer lloc, es parteix de la visió dels requisits urbanístics i d’assumpció de la titularitat del polígon.

La marca, tal com detalla, entén que un polígon que no compleix aquest requisit difícilment pot ser de qualitat. CEPE és conscient de les múltiples situacions de falta de garantia jurídica i d'indefensió en què en molts casos es troben les empreses instal·lades en alguns polígons, que o bé no estan recepcionats pels titulars finals, o bé no compleixen el concepte de sòl urbà per poder realitzar la seva activitat.

En tot cas, l'objectiu fonamental és assegurar i verificar que l'espai sobre el qual s'assenta el polígon està adequadament ordenat i regulat, de manera que s’evidenciï la seguretat jurídica necessària per a la instal·lació de les empreses.

Requisits de titularitat de l'espai i les infraestructures

A continuació, el model se centra a assegurar que les empreses instal·lades o que s'instal·lin al polígon puguin desenvolupar la seva activitat amb normalitat. A aquest efecte es comprovarà que existeix un agent responsable clarament definit que assumeix la titularitat i les infraestructures del polígon.

Això suposa que les infraestructures han d'estar completament en servei per a aquelles fases o etapes executades i també allà on les empreses ja estiguin establertes.

A més, amb relació a la titularitat, aquesta ha de quedar evidenciada a través de la documentació o els registres que s'observin necessaris durant el procés d'auditoria.

Requisits de infraestructures i serveis bàsics

D'altra banda, el model també analitza el nivell de compliment en matèria de capacitat i estat de les infraestructures i altres serveis bàsics.

En aquest sentit, l'objectiu general és assegurar que les empreses instal·lades o que decideixin instal·lar-se al polígon empresarial disposin d'unes infraestructures i uns serveis bàsics que s’ajustin a la seva tipologia i activitat.

S'entrarà, per tant, en la valoració dels requisits relatius a la gestió i adequació de les infraestructures en servei (sanejament, abastiment d'aigua, vials, enllumenat públic, telecomunicacions, etc.).

Cal esmentar, finalment, que en aquest apartat es posa també especial atenció als requisits relacionats amb les infraestructures per a emergències, aspecte que cada vegada adquireix més importància en tots els polígons empresarials.Requisits vinculats a la gestió dels servieis bàsics

Estretament relacionat amb el punt anterior, el Model també entra en l'obtenció d'evidències en tots els aspectes relatius als serveis bàsics.

Aquí s'inclouen els serveis per a la mobilitat, la neteja de zones públiques, la gestió de residus o els serveis relacionats amb la seguretat.

Per tancar aquest apartat, el procés de certificació inclou l'obtenció d'aquelles evidències sobre les activitats de promoció i visibilitat del polígon empresarial que es duguin a terme, de manera que se’n posi de manifest el coneixement i la difusió entre potencials clients, així com per a la posada en valor del polígon i del seu entorn. Ja s’estan buscant registres de la seva influència social i territorial.

Requisits relacionats amb l'entitat de gestió

És en aquest apartat que cal evidenciar la tasca i l'activitat desenvolupada des de l'entitat de gestió del polígon empresarial.

Cal aclarir, en aquest cas, que la marca Polígon Empresarial de Qualitat entén com a entitat de gestió “aquella de caràcter públic, privat o mixt que té capacitat i vocació de millora de les infraestructures i serveis de l'àrea empresarial, o que aglutina l'interès o la legitimitat com a representació de les empreses i usuaris de l'àrea, amb la capacitat d'interlocució necessària davant les parts interessades”.

Es tracta, doncs, d'assegurar que l'àrea empresarial compta amb una entitat que la representa, actua com la seva interlocutora i concilia els interessos i demandes de les empreses que s’hi han establert, assumint el seu lideratge en la relació amb tercers i en la millora de les seves condicions.

També s'entra, en aquesta secció, en l'enfocament que l'entitat de gestió dona a les demandes i necessitats de les empreses instal·lades, i es comprova que disposa d'informació actualitzada sobre aquest tema.

Per acabar, el Model també analitza en aquest punt si l'entitat de gestió ha desenvolupat, implantat i té actualitzat un sistema de gestió orientat a resultats i enfocat a les empreses.Requisits relacionats amb els serveis de valor

Es continua el procés de revisió del compliment dels nivells de qualitat establerts per la Marca assegurant que l'entitat de gestió posa a disposició de les seves empreses les millors condicions per a aquells serveis de valor que aquestes demanden o requereixen, buscant en tot cas l'equilibri entre l'ús dels recursos propis i la capacitat o possibilitats d'execució.

En tot cas, dins d'aquest apartat es fa la corresponent distinció entre aquells serveis prestats per o a través de l'entitat de gestió i aquells altres accessibles, prioritzats i orientats a les demandes de les empreses i agents implicats a través d'altres entitats amb les quals es col·labori, donant prioritat sempre a l'eficiència i a les condicions de prestació dels serveis.

Per últim, però no per això menys important, el model també incideix en l'avaluació dels requisits relatius al seguiment i millora contínua dels serveis de valor prestats, analitzant l'activitat abordada en aquest sentit.

Requisits d'influència social

En aquest últim apartat, la marca de Polígon Empresarial de Qualitat incideix a revisar i documentar l'assumpció que l'entitat de gestió (i, per tant, el polígon) fa en matèria de responsabilitat social, aportant al seu entorn un major valor que el merament econòmic i buscant també un major arrelament i consolidació dels llaços que contribueixin a garantir la sostenibilitat del polígon en el temps.

El procés d'auditoria se centrarà, doncs, dins de l'anàlisi d'aquest apartat, entre altres, en els requisits relatius a lideratge i compromís, en els requisits a la consideració de necessitats i expectatives de les parts interessades, en el suport a l'ocupació i a l’emprenedoria, a la comunicació i a la col·laboració i generació de sinergies.