Qualsevol tipus

Dirigida a qualsevol tipus d’àrea empresarial

 


Per això, el model entén i vol reconèixer l'esforç que es fa des de diferents organitzacions en polígons de poques empreses o amb una superfície de reduïdes dimensions, tenint sempre present, a l'hora d'entendre la marca Polígon Empresarial de Qualitat, la veritable eficiència d'aquestes àrees en el moment d'atendre les demandes i necessitats reals de les seves empreses i agents implicats.

Tots som conscients que una àrea logística requereix uns serveis d'infraestructura viària que segurament no demanda un parc empresarial multiserveis. No és el mateix la humanització que ha de tenir un parc comercial en una àrea metropolitana de qualsevol de les nostres grans ciutats que les exigències que ha de tenir en aquest sentit un polígon industrial en un nucli urbà més reduït.


Amb aquesta línia argumental, el model de la marca Polígon Empresarial de Qualitat està dissenyat per certificar qualsevol tipus d'àrea empresarial amb independència de l'activitat principal (industrial, comercial, logística...), dimensió, nombre d'empreses, etc., així com del fet que la sol·licitin entitats públiques o privades estretament vinculades amb el polígon.

És essencial, en tot cas, entendre que CEPE busca, amb aquesta marca, reconèixer el valor d'un polígon per a un municipi o territori, molt més enllà del fet que la seva dimensió sigui una o una altra.

En tot cas, el model té en consideració l’extensió de l'àrea i la densitat d'empreses que s’hi estableixin per poder valorar l'esforç d'anàlisi i dimensionar el propi procés d'auditoria.

La certificació de Polígon Empresarial de Qualitat s’atorga de manera única i exclusiva al polígon, per la qual cosa si dues entitats la sol·liciten per a la mateixa àrea, CEPE requerirà a totes dues que uneixin esforços i abordin un procés de certificació, promoció i millora de l’àrea de manera conjunta i coordinada. En tot cas, tindrà prioritat la primera sol·licitud rebuda en el registre habilitat per CEPE

Com que el model busca reconèixer les àrees d'activitat econòmica de valor i referència, amb la marca Polígon Empresarial de Qualitat aquests tindran dret d'ús, en tota la seva documentació oficial, del segell en les seves diferents versions, així com a l'emplaçament d'elements distintius en els seus vials (bandera, tòtems,...) i en el seu material promocional (pàgina web, fullets...).

També donarà dret preferent d'accés i en condicions especials a les accions de formació que CEPE dugui a terme en matèria de gestió i millora de polígons empresarials per a les persones integrades en l'entitat de gestió sol·licitant.

A més, es recollirà i reflectirà l'àrea empresarial a l'apartat d'aparador virtual de la pàgina web de la Marca, així com en totes les accions de difusió que des de CEPE es realitzin o en les quals participi amb relació a aquesta matèria.